Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

16 Eylül 2014 Salı

YDS 2014 sonbahar olası sorular ve cevapları

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

1

Merhaba

2014 Sonbahar YDS s


ınavımız, küçük kusurlarına rağmen makul bir sınavdı. Bir önceki sınavda 80 ve

üzeri isteyen arkada


şların işi çok zor iken, bu sınavda kişiler seviyeleri değerinde puanlar alacaklar gibi

gözüküyor. Tarza a


şina biri için sınav bu kez, ki geçen sefer de öyle idi, muhatabını “yenmeyi” değil,

“ölçmeyi” hedeflemi


ş gibi duruyor.

Genele bakt


ığımızda, gramer ve taktik merkezli çalışmanın, son 3 yılda olduğu gibi, yine anlamsız kaldığı

bir s


ınavla muhatap olduk. Görebildiğim tek “structure” diye isimlendirebileceğim soru, IF CLAUSE TYPE

III sorusu idi. O bile kendi içinde manadan ba


ğımsız bir yapı değil.

Kas


ıntı, kıyıda köşede kalmış yapılarla değil, bilindik ve gerçek hayatta karşımıza çıkma olasılığı yüksek

yap


ıları, akademik ve/veya entelektüel İngilizce dokümanlar ile sorgulamışlar. Zaten olması gereken de

bu. Bu ekibin ana zaaflar


ından biri olan “kes yapıştır, yeni metin yap” hastalığı ya çok azalmış veya beni

rahats


ız etmeyecek bir ustalıkla halledilmiş idi.

Elbette ki a


şırı heyecan, sıhhî rahatsızlıklar ve sınav uygulama ortamındaki olumsuzluklar gibi harici

etkenler emekleri bo


şa düşürmüş olabilir. ÖSYMnin bu yüzden illaki bu yeterlilik sınavına girebilme

olanaklar


ını “yılda iki” ile sınırlamaktan uzaklaşması lazım.

Bölüm bölüm konu


şmak gerekirse:

Kelime sorular


ı

: İsabetli, tercihler yerinde

Gramer
: Okuduğunu anlamaya endeksli

Cloze Test
: Sorular ederine göre; biri zorca, diğeri 50-60 aralığını ölçmeye ayarlı

Cümle tamamlama
: Kurnazlığa geçit vermeyecek ve fakat okuduğunu anlamayı arzular sorular.

Gramerden ve hilenin minimum fayda sa


ğladığı cümle tamamlamalar bu ekibin zaten en meşhur özelliği.

Bu ekibin “akla çabuk gelmeyen ama do


ğru cümle” mantığından da uzaklaşılıp daha makul bir yere

gelinmi


ş. Ama buralarda hala metnin orijinaline çok müdahale edildiğini düşünüyorum, burnum beni

yan


ıltmıyorsa. Ki bu arzulanan bir durum değildir. Yeterlilik sınavları “artificial” değil “original” metinlere

yaslanmal


ı. Kitaplarımız böyle söyler.

Çeviri
: Neredeyse klasik motamot çeviri arzulanmış, bir soru bilerek “manayı” daha öne çıkarmış.

Paragraflar
: 160-180 kelimelik makul ölçeklerine geri dönmüş, sürenin daha izin verebileceği sınırlara

indirilmi


ş. Seçenekler normal uzunlukta ve birden fazla seviyeyi ölçecek kadar çeşitlendirilmiş. Yazımda

seçenekler aras


ındaki boşluk ayarının yer yer nizami olmaması, biraz amatör bir görüntü oluşturmadı

de


ğil ama.

Diyaloglar
: Hala içlerinde “birbiriyle konuşan Türkler komedisine devam etse de”, şükür İngiliz

konu


şanlar yeniden devreye girmiş. ÖSYM doğru yolu illaki bulacak. Normalden bir tık daha zor olmuş

ama bence gayet yerinde bir karar.

Restatement
: ÖSYM bu ekiple bu sorularda daha nitelikli bir yere geldi diye devamlı iddia ediyorum ben.

İş


te tipik okuduğunu anlama ve akabinde “rephrasing skill”.

Paragraf tamamlama
: Bu kez olmuş. Bu ekibin en zayıf olduğu yerlerden biri bu kısım idi. Gereksiz bir

uzunluktan ar


ındırılmış. Kendinden menkul zoraki birleştirmelerden uzaklaşılmış.

Anlam bütünlü


ğünü bozan cümle

: Genelde “Konu bütünlüğü” ile elde edilen ve “akış bütünlüğü”nün

de rol oynad


ığı sorgulamalar.

Netice itibari ile:Başarılı bir ölçme değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. İnsanların son 3 yıldır

endi


şelerini yükseltsen “çalışsan da geçilmiyor ki, sorular saçma” korkusunu yenebilecekleri bir sınav idi.

Hami

ş:

Bir TYPO yakaladım “average” yerine “avarage” yazılmıştı. Olmasa daha iyi olurdu.

Sorulara gelecek olursak. Ço


ğu hatırdan, eşten dosttan, bazıları mana akılda kalıp da yeniden

canland


ırma kabilinden. Hadi hayırlı olsun.

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

2

KEL


İME

1. promote

exposure to sunlight enables the body to produce vitamin D and


‐‐‐‐ the

development of bone.

A) promote

2. accurately

without knowing the distance


‐‐‐‐, it is difficult to plan a trip

A) accurately

3. inseparable


information technologies have become an ‐‐‐‐ part of every business

a) inseparable

4. exploitation

The history of creating power begins with the


‐‐‐‐ of the most obvious natural

resources surrounding us: water and wind.

A) exploitation B) termination C) perception

5. cope with ---- stress

6. cut off

A stroke occurs when blood flow to a part of the brain is


‐‐‐‐ for longer than a few

seconds.

A) cut off B) leave off

GRAMMAR

7. to/for critical


TO understanding / advance cures FOR neurological disorders

(Seçeneklerde


IN/ABOUT vardı ve ben onu işaretledim)

8. during/with /deal


WITH

9. were / have dedicated

Raphael’s final works


were so good that the Prado and the Louvre

have dedicateda whole exhibition to them.

Soruyu okurken "ama WORKS diyorsa bunun SIMPLE PRESENT

olması gerekir" dedim ama uygun bir seçenek bulamayınca

WERE/HAVE DEDICATED yaptım... Ne de olsa ÖSYM benim

İngilizcemle çelişen ilk sorusunu sormuş olmayacaktı.

PS
: SIMPLE PAST da imkânsız değil. Ama eserler mevcut iken,

niteliklerinden PRESENT bahsederiz. Elbette spesifik zaman vermeler

hariç.

10. has been developed / to detect

11.


had surrendered / might have been

transportedIF CLAUSE – TYPE 3

12. Although

13. Because

14. But At the age of three, a child’s brain is fully grown ---- muscles still need

to

15. In terms of

16. Whether / or

Kabaca


şöyle bir cümle vardı sanırsam:

The question is ---- the acupuncture significantly reduce pain and

improved function in patients --- people only do whatever they

have been told.

A) both/and B) neither/nor C) so/that

D) either/or E) whether / or

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

3

CLOZE 1 (kar


ıncalı metin)

17. beneath A) against B) towards C) beneath

18. like

19. Must be

20. Achieve

21. In contrast

Looking an ant nest is to contemplate an alien civilization. The boiling mass of worker ants


beneath an upturned stone is

both strangely reminiscent of human society and strikingly different.


Like us, ants build structures, find food, defend their

societies and manage waste, and – also like us – they


must be well organized. For example, the leaf-cutting ants of

Planet Ant have special waste disposal areas for storing hazardous waste and a team of ‘waste-disposal ants’ dedicated

to keeping the nest clean. But ants


achieve this familiar end result in a very different way to humans. People have

centralized control. In other words, someone tells us what to do. Ants,


in contrast, have decentralized control and

neither the queen nor any other ant directs work. Ant workers are the ultimate self-starters, following specific, but

potentially flexible, rules in certain situations.

CLOZE 2 (effective teaching vs good teaching)

22. while

23. Maintains --- the level of the difficulty

24. As well as


---- emphasizing the

25. Beyond “beyond teaching”

26. Have been taught “what they have been taught”

CÜMLE TAMAMLAMA

27. Even if DNA may play a role on moral

character, ---- It is environmental and social conditions that forms us

28. Although the internet poses threats ----

some researchers state that some people use Internet to enhance

their social interaction

(


İki kez internet kullandığı için seçenekten ÇOK rahatsız oldum.

Ama “aman tanrim didim”, i


şaretledim.)

29. As long as there is sufficiently large

information ---- it is easy to get a machine to learn to do complicated tasks

30 As the age of children increases, needing

less care, ---- mothers can gradually shift from part-time jobs to full-time ones.

31. We often ignore the values of things

surrounding us, ----

and only when seen through the eyes of

tourists, do we revalue our culture

32. Spending money on others may produce

happiness even when we pay with our hard-earned cash.

33. All parents struggle to find a balance

between discipline and encouragement, when it comes to raising a kid

34. Parasites live on or inside other being

livings ---- and there are more than 1000 types that live in human body

35. Your body will take enough energy ---- once you get used to eating vegetables like broccoli

36. Japan has a dominance but China is getting important in the region.

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

4

PASSAGE 1 (Bangladesh)

The collapse of Rana Plaza, a structurally deficient eight-story building, was a local disaster with global implications.

Bangladesh is the world’s second biggest manufacturer of ready-made garments (RMG) after China. The industry is

responsible for


nearly 80% of the country’s exports, earning $19 billion annually, or about 13% of its GDP. Some

4 million Bangladeshis — mostly undereducated villagers — toil anonymously in the country’s RMG trade, making Tshirts

and jeans for top international brands. Akhter’s picture put an intimate face on what is, in Bangladesh, a crucial but

poorly regulatedand often dangerous industry. In early June, six weeks after Rana Plaza fell, Akhter and I teamed up to

trace the backstories of the Rana Plaza survivors and victims to try to learn how they lived, and died. Bangladesh’s RMG

workers follow a common developing-world pattern: leave the hardscrabble familiarity of the village for the harsh

uncertainty of the city in the hope that higher urban wages translate into a better life for their families and for later

generations. What sets Bangladeshi garment workers apart is


that they perish on the job with depressing frequency.

43. the great majority of economy (


nearly 80% of the country’s exports sayesinde)

44. few government control (


poorly regulated:)

Nefsi Murakabe:

(ben bunu maalesef yanl


ış yaptım. İlgili kısmın burası ile ilgisi kurulabilir dedim. Sonra “yok canım” dedim. Delil

bulamad


ığım halde “they made known the situation to the world” gibi bir seçeneği işaretledim. Pişmanım. Siz siz olun,

metinden destek alamad


ığınız seçeneği işaretlemeyin. Bakın şimdi “aman tanrım didim”)

45. Deficient, badly built.... bad construction (


The collapse of Rana Plaza, a structurally deficient eight-story building

sayesinde)

46. the difference from the other countries are higher mortality rate of laborers (son cümleden)

PASSAGE 2 (character trait)

47. is expected to result in happiness in life (do


ğru seçenek)the result of personal contentment” ifadesi yanlış. Sebep ile sonuç yer değiştirmeli idi)

48. Changes as well as economics factors affect (demi


şler/hatırlamadım)

49.

50. Ba


şlık: how trait changes affect satisfaction

satisfaction ile personal traits

PASSAGE 3 (Roman Baths)

51. both novice and experts are interested in Roman baths

52. baths were popular due to economical, physical and psychological reasons.

53. WHY içeren cevap

54. Ba


şlık sorusu: popularity of ancient roman baths (bath activities and rituals yanlış)

PASSAGE 4 (Polygraph)

55. Polygraph cannot precisely detect lies/ determine whether a person is guilty

56. only physical responses (not lies)

57. Unreliable means

58. Yazar görü


şü: to explain doubts as to the reliability of polygraphs

PASSAGE 5 (bathroom innovation vs safari travel)

59. Were satisfied with their decision

60. Giraffe kiss example is to symbolize the importance of an experience sharing an experience with friend.

61.

62. Ba


şlık: the superiority of experience over material goods

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

5

D


İYALOG (yeniden canlandırma)

63.
A: I feel depressed less and less happy

B: maybe... experts believe moving to the country can help.

A: ----

B: I quite agree with you. I hope you recover soon.

Answer: Perhaps, I should plan retirement and move to the village.

64.
A: He spent his entire career following the unexpected. .

B: ----

A: No, no necessarily. He just did not want to repeat himself and previous artists..

Answer: Do you think he spent his whole life surprising the others?

65.
A: ----

B: You should choose the latter. It is more widely used and…

Answer: I’d like to learn another language, but cannot decide which one to choose: German or Spanish?

66:
A: Have you ever thought how large the universe is.

B: Actually I haven’t.

A: ----.

B: Oh so amazing. Could you give me some more information?

A: Sorry. I just started it. After some time I will learn more.

Answer: I did not either before I took astrophysics and learned new things every day like how large the universe

is.

Seçeneklerde “


aren’t you listening to me” gibi eğlenceli bir alternatif de vardı.

67.
A: Libraries will disappear.

B:

A: You mean they deliberately promote new technology.

Answer: Not exactly, libraries are not only a house full of books but enable people to reach the internet...

RESTATEMENT

68. Language is important not only because it allows us to communicate, but it also allows us to gain our

identity.

Answer:
İçinde NOT ONLY / BUT ALSO olan seçenek..

69. Aile içi

şiddet ve sokaktaki şiddet

Answer: PECULIAR
olan seçenek

70. hastayken s

ıvı şeyler tüketimi öneriliyor... (It is advised to the patients to consume liquid since it is easy

for them to consume)

Answer:
seçeneklerde ADVISED olan tek seçenek doğru idi

71. ÇIKMADI

MAMGER Dil
2014 SONBAHAR YDS OLASI SORU ve CEVAPLAR

6

PARAGRAF TAMAMLAMA

(Yakla


şık yeniden üretim.)

72. When Jules Verne wrote

Around the World in Eighty Days, it seemed too imaginary to most of people. ----

Flight from New York to London takes less than 6 hours. And communication occurs nearly

instantaneously.

Answer: In recent years, however, the pace of technology changed everything.

73. During ages, the great rivers, such as the Tigris, Nile and Euphrates had to become the main places for

human population despite their unpredictability and the damage they do due to floods. ---- Without this

technology, they couldn’t have moved to so far from the rivers.

Answer: Sumerians built dams to use flood water.

75. Global warming has already affected the world we live in. There seems nothing to stop it. ---- The question

is whether there will be an international consensus to achieve this.

Answer: It is too late to go back now, but we can at least attempt to reduce its adverse effects.

76. ÇIKMADI

ANLAM BÜTÜNLÜ


ĞÜNÜ BOZAN

76. Long term memory: III. yanlış cümle “for example short term memory

77. ATHLETES:V. Cümle yanlış swimmers need to use more energy to reach the same distance”.

When Lippincott set the world record in 1912, people thought his degree is unbreakable. Now, not high-school

kids have better degrees. But how has this happened? Because modern athletes are taller, have longer arms and

legs.

78. household dust:I. Cümle yanlış air pollution mostly comes from street…”.

İ


lk cümle sokak kirinden ve/veya genel anlamda kirden bahsediyordu. Metntin geri kalanı ev kirinin nerelerden

kaynakland


ığını belirtiyordu.

79. computer games:III yanlış: Computers ve tv hakkında.

(I) Bilgisayar oynayanlar

ın genelde teenager erkek çocuklar olduğu düşünülür. (II) Oysa araştırmalar

gösteriyor ki, pek çok yeni oyunu k

ızlar da alıyor. (IV) Yaş gruplarının da gençlerin hakimiyetinde olmadığı

ortaya ç

ıktı. (V) 25-35 yaş arası daha çok oyunuyor.

80. children and three main cues gender, race:II yanlış “the next step” boşa gönderme.

(I) Çocuklar da yeti

şkinler gibi sosyal çevre oluştururken cinsiyet, ırk, dil gibi unusrlara bakarlar diye

şünülüyor. (III) Çalışmalar gösteriyor ki, aksan farkı bile…

Popular Posts